دبیرخانه کشوری آگاه سازی و توانمندسازی خانواده دانش آموزان آسیب دیده ی بینایی

اداره آموزش و پرورش استثنایی استان آذربایجان شرقی

 

برگزاری کارگاه در پیام رسان شاد:  https://web.shad.ir/Dabirkhane_asibbinayi_tabriz
 
پخش در اسکای روم :   https://www.skyroom.online/ch/eaeste18/asibe_binayi_tabriz
 

 

دبیرخانه کشوری آگاه سازی و توانمندسازی خانواده دانش آموزان آسیب دیده ی جسمی و حرکتی

اداره آموزش و پرورش استثنایی استان البرز  

 

برگزاری کارگاه در پیام رسان شاد:    https://shad.ir/moshaverin_valedeyn
 

 

   

 

 

دبیرخانه کشوری آگاه سازی و توانمندسازی خانواده دانش آموزان آسیب دیده ی شنوایی

اداره آموزش و پرورش استثنایی استان تهران 

 

برگزاری کارگاه در پیام رسان شاد:   https://shad.ir/pcesttehran
 

 

   

 

دبیرخانه کشوری آگاه سازی و توانمندسازی خانواده گروه اختلال طیف اتیسم

اداره آموزش و پرورش استثنایی استان خراسان رضوی 

 
برگزاری کارگاه در پیام رسان شاد:    https://shad.ir/family_education_est
 
پخش در اسکای روم :      https://www.skyroom.online/ch/etc/moshavere
 
 

 

 

دبیرخانه کشوری آگاه سازی و توانمندسازی خانواده دانش آموزان گروه کم توان ذهنی و چند معلولیتی

اداره آموزش و پرورش استثنایی استان فارس

 
پخش در اسکای روم :     https://b2n.ir/es.farsedu.org
 
 
 

 

 

دبیرخانه کشوری آگاه سازی و توانمندسازی خانواده دانش آموزان گروه اختلالات هیجانی، رفتاری و مشکلات ویژه یادگیری 

اداره آموزش و پرورش استثنایی استان گلستان

 
برگزاری کارگاه در پیام رسان شاد:    https://shad.ir/es_golestan
 
پخش در اسکای روم :   http://www.skyroom.online/ch/amozesh2700/es-golestan

 

 
 
     
     

 

 

دبیرخانه کشوری آگاه سازی و توانمندسازی معلمان دانش آموزان گروه اختلالات هیجانی، رفتاری 

اداره آموزش و پرورش استثنایی استان گلستان

 
برگزاری کارگاه در پیام رسان شاد:    https://shad.ir/es_golestan
 
پخش در اسکای روم :   http://www.skyroom.online/ch/amozesh2700/es-golestan