تلفن اصلی سازمان :  66970455     شماره داخلی دوایر از لیست ذیل قابل دریافت می باشد :

 

اتاق :  مستقیم داخلی
دفتر معاونت برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی  66971599 1043
1045
مدیر آموزش 66970547 1293-1294
گروه برنامه ریزی آموزشی  و درسی نوآموزان و دانش آموزان آسیب دیده بینایی و شنوایی   1244
1147
1161
گروه برنامه ریزی آموزشی  و درسی دانش آموزان   1231
 مقطع پیش حرفه ای و حرفه ای  1009
گروه برنامه ریزی آموزشی  و درسی نوآموزان و دانش آموزان کم توان ذهنی و چند معلولیتی   1179
1037
گروه برنامه ریزی آموزشی  و درسی نوآموزان و دانش آموزان با مشکلات ویژه یادگیری و رفتاری   1051
1056
گروه برنامه ریزی آموزشی  و درسی نوآموزان و دانش آموزان جسمی - حرکتی   1238
 گروه برنامه ریزی آموزشی  و درسی نوآموزان و دانش آموزان اختلال طیف اتیسم    1060
مدیر توانبخشی   1062-1063
کارشناس  مسئول مشاوره و مددکاری    1290-1295
کارشناس مشاوره و مددکاری 1234
کارشناس توانبخشی   1233
کارشناس توانبخشی 1046
کارشناس مسئول طرح تلفیقی- فراگیر   1050
مشارکت های مردمی ( مدارس و مراکز غیر دولتی)   1239
دفتر نشریه تعلیم و تربیت استثنایی   1047
1046
آبدارخانه طبقه اول   1242