لیست اخبار صفحه :1
برنامه های آموزش و پرورش استثنایی برای دانش آموزان با آسیب بینایی در سال تحصیلی جدید

برنامه های آموزش و پرورش استثنایی برای دانش آموزان با آسیب بینایی در سال تحصیلی جدید

معاون برنامه‌ریزی آموزشی و توانبخشی و رئیس ستاد پروژه مهر سازمان آموزش و پرورش استثنایی در مصاحبه با برنامه ۶ نقطه رادیو تهران به تشریح برنامه های آموزش و پرورش استثنایی برای دانش آموزان با آسیب بینایی در سال تحصیلی جدید پرداخت.

نحوه بازگشایی مدارس استثنایی

نحوه بازگشایی مدارس استثنایی

معاون برنامه‌ریزی آموزشی و توانبخشی و رئیس ستاد پروژه مهر سازمان آموزش و پرورش استثنایی در بخشی از پادکست روز پنجشنبه روزنامه ایران سفید به تشریح نحوه بازگشایی مدارس استثنایی پرداخت.