معاونت تشخیص، پیشگیری، پرورشی و تربیت بدنی به عنوان یکی از معاونت های سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور وظیفه برنامه ریزی در خصوص حوزه های بهداشت، پرورشی و تربیت بدنی دانش آموزان با نیازهای ویژه در سراسر کشور را بر عهده دارد. این معاونت از دو مدیریت تشخیص و پیشگیری و پرورشی و تربیت بدنی تشکیل شده است. یکی از برنامه های ملّی که هر ساله در سطح کشور اجرا می گردد، سنجش نوآموزان قبل از ورود به مدارس می باشد که توسط این معاونت برنامه ریزی و اجرا می گردد.

قوانین و مقررات

    access deny [261]

رویدادهای علمی -پژوهشی

    access deny [262]

منابع و محتواي آموزشي

    access deny [263]

خدمات الكترونيک

    access deny [264]