شورای سازمان

اعضاي شورا :
ماده 5 -اعضای شورای سازمان عبارتند از:
1 - وزیر آموزش و پرورش که ریاست شورا را بر عهده دارد.
2 - وزیر یا یکی از معاونان وزارت کار و امور اجتماعی.
3 - رئیس سازمان بهزیستی کشور.
4 - رئیس یا یکی از معاونان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.
5 - معاونان وزارت آموزش و پرورش در امور آموزشی، پژوهشی، فنی و حرفه‌ای و پرورشی و تأمین تربیت نیروی انسانی.
6 - رئیس سازمان که سمت دبیری شورا را عهده‌دار است.
7 - دو نفر از متخصصان امور کودکان استثنایی.
8 - یک نفر از معلمان صاحبنظر و باتجربه در امور کودکان استثنایی.
9 - دو نفر از معتمدین علاقمند به امور کودکان استثنایی. "‌اولویت با والدینی است که فرزندان استثنایی دارند".
10 - یک نفر از معلولین صاحب‌نظر در امور کودکان استثنایی با معرفی سازمان بهزیستی کشور با اولویت خواهران.
11 - یک نفر از اعضاء کمیسیون آموزش و پرورش به انتخاب کمیسیون آموزش و پرورش.
‌تبصره 1 -اعضای مذکور در بندهای (7) و (8) و (9) برای مدت چهار سال توسط وزیر
آموزش و پرورش انتخاب و با حکم وی منصوب‌می‌شوند. یک نفر از متخصصان موضوع بند (7) به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و اعضاء مذکور در بند (9) به پیشنهاد رئیس سازمان بهزیستی‌خواهد بود.
تبصره 2 -نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورا می‌رسد.

وظايف شورا :
ماده 6 -شورای سازمان دارای وظایف زیر می‌باشد:
1 - تعیین خط مشی‌های کلی سازمان و نظارت بر تحقق اهداف سازمان.
2 - تصویب مقررات خاص استخدامی سازمان که توسط رئیس سازمان و با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می‌گردد.
3 - تصویب ضوابط مربوط به اجرای تبصره (5) ماده واحده قانون تشکیل سازمان که توسط رئیس سازمان پیشنهاد می‌گردد.
4 - تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان.
5 - تصویب ضوابط و دستورالعملهای اجرایی سازمان که توسط رئیس و اعضاء سازمان پیشنهاد می‌گردد.

قوانین و مقررات

    access deny [261]

رویدادهای علمی -پژوهشی

    access deny [262]

منابع و محتواي آموزشي

    access deny [263]

خدمات الكترونيک

    access deny [264]