جهش تحصيلي دانش آموزان  دوره ابتدايي

از آنجایی که افراد تیزهوش و سرآمد؛ از سرمایه های واقعی هر جامعه محسوب می شوند، توجه واهتمام جدی به مسائل آموزشی و پرورشی آنان از جمله وظایف خطیر مسئولین جوامع به ویژه دست اندر کاران جهش تحصیلی نظام آموزشی هر کشور می باشد.

مطابق بند ب ماده 18مصوبه جلسه793 مورخ88/8/23شوراي عالي آموزش و پرورش(آيين نامه پيشرفت تحصيلي و تربيتي)، تاييد صلاحيت هوشي و ويژگي هاي رواني دانش آموزان ابتدايي متقاضي جهش تحصيلي به عهده سازمان آموزش و پرورش استثنايي گذاشته شده است.

در اين برنامه جهش تحصيلي يك پايه (اول به سوم ، دوم به چهارم،  سوم به پنجم و چهارم به ششم ) و جهش براي بار دوم در دوره ابتدايي در استان ها تحت نظارت مستقيم سازمان انجام مي گيرد . جهش دويا چند پایه نيز با رعايت مقررات مربوطه امكان پذير است كه لازم است مدارك از طريق كميسيون خاص شوراي عالي آموزش و پرورش و صلاحيت هوشي توسط سازمان آموزش و پرورش استثنايي تاييد گردد .

 

قوانین و مقررات

    access deny [261]

رویدادهای علمی -پژوهشی

    access deny [262]

منابع و محتواي آموزشي

    access deny [263]

خدمات الكترونيک

    access deny [264]