مدارک لازم برای پرداخت غرامت فوت

کمک هزینه فوت درصورت فوت مستخدم شاغل یا بازنشسته وافراد تحت تکفل آنان قابل پرداخت است. پس ازفوت مستخدم پرداخت کمک هزینه فوت، بابت فوت افراد تحت تکفل زمان حیات قابل پراخت نمی باشد.

مدارک لازم :

  • ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻮت
  • ﮐﭙﯽ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
  • ﮔﻮاﻫﯽ ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ (ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ)
  • برگه اصل یا برابر با اصل گواهی پزشک مبنی بر علت فوت