قطع و برقراری عائله مندی و حق اولاد

در اجرای مقررات کارکنانی که متأهل و دارای فرزند می باشند ، هر ماهه مبلغی به حساب حقوقی واریز می گردد.

مقررات و شرایط :

 • حق عائله مندی (حق همسر) در صورت احراز تاهل کارمند و داشتن همسر دائم پرداخت می گردد و در صورت عقد موقت پرداخت حق همسر مقدور نمی باشد.
 • حق همسر فقط در ازای داشتن یک همسر تعلق خواهد گرفت و تعدد زوجات موجب افزایش مبلغ مذکور نخواهد بود.
 • در صورت فوت و یا طلاق همسر ، حق همسر قابل پرداخت نخواهد بود.
 • حق اولاد در صورت احراز نسبت فرزندی و درج مشخصات فرزند در شناسنامه متقاضی قابل پرداخت می باشد.
 • فرزندان ذکور بین بیست تا بیست و شش سال تمام در صورت تحصیل در مراکز دانشگاهی استحقاق دریافت حق فرزند را دارند و به فرزندان ذکور بالای بیست و شش سال حق اولاد تعلق نمی گیرد .
 • به فرزندان اناث، مادامی که شاغل نبوده و ازدواج نکرده باشند، حق اولاد تعلق می گیرد.
 • در صورت اتمام شرایط استحقاق ، کارمند موظف است سریعاً مراتب را به صورت کتبی به امور اداری اطلاع دهد .
 • حق اولاد در صورتی به کارکنان زن تعلق می گیرد که خود به تنهائی متکفل تأمین هزینه های معاش زندگی فرزندان را به عهده داشته باشد.
 • فرزندان محجور و از کار افتاده (معلولیت دائم)در صورت ارائه مجوز لازم از کمیسیون پزشکی و مراجع ذیصلاح (قوه قضائیه) از حق اولاد بهره مند خواهند شد.

مدارک لازم جهت برقراری حق همسر و اولاد :

 • تکمیل فرم درخواست برقراری حق همسر و اولاد
 • ارائه اصل و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه کارمند و افراد تحت تکفل
 • جهت برقراری حق اولاد بابت فرزندان پسر بالای بیست سال علاوه بر اصل و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه ، ارائه گواهی تحصیلی ضروری می باشد.
 • جهت برقراری حق اولاد بابت فرزندان محجور از کار افتاده (معلولیت دائم) علاوه بر اصل و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه ،ارائه مجوزهای اخذ شده از کمیسیون پزشکی در ارتباط با فرزندان از کارافتاده کلی (معلولیت دائم) ضروری می باشد.

مدارک لازم جهت قطع حق همسر و اولاد:

 • تکمیل فرم درخواست قطع کمک هزینه اولاد
 • جهت قطع حق همسر ، ارائه گواهی فوت ( در صورت فوت ) یا اصل و تصویر طلاقنامه ( در صورت طلاق ) لازم است.
 • جهت قطع حق اولاد بابت فرزندان پسر بالای بیست سال ارائه گواهی عدم اشتغال به تحصیل ضروری است .
 • برای قطع حق اولاد بابت فرزندان اناث ارائه اصل و تصویر عقد نامه (در صورت ازدواج و به منظور تعیین تاریخ دقیق عدم استحقاق) و یا استعلام تأمین اجتماعی (در صورت اشتغال و به منظور تعیین تاریخ دقیق عدم استحقاق) ضرورری است.

نحوه اقدام :

 • متقاضی به امور اداری مراجعه و فرم تقاضای برقراری یا قطع عائله مندی را تکمیل و ارائه می نمایند.
 • بر حسب تقاضای انجام شده ، اصل مدارک لازم را به متصدی مربوطه ارائه نموده و فتوکپی مدارک را نیز تحویل می دهد.
 • فرم تقاضا به انضمام مدارک پیوست پس از بررسی لازم و حصول اطمینان از رعایت مقررات ، از طریق سیستم مکانیزه افزایش فوق العاده ذیربط اقدام خواهد شد.

قوانین و مقررات

  access deny [261]

رویدادهای علمی -پژوهشی

  access deny [262]

منابع و محتواي آموزشي

  access deny [263]

خدمات الكترونيک

  access deny [264]