شرح وظايف اداره كل توسعه مديريت و پشتيباني
1.    ايجاد هماهنگي و نظارت بر فعاليت هاي امور اداري، مالي و پشتيباني سازمان با توجه به اختيارات تفويض شده .
2.    نظارت بر تهيه و تنظيم طرح ها و برنامه هاي مناسب در زمينه استخدام، ارتقاء گروه، انفصال، تعليق، بازنشستگي و آموزش كاركنان سازمان آموزش وپرورش استثنايي .
3.    نظارت بر تهيه و تنظيم طرح ها و برنامه هاي مناسب در جهت جذب و نگهداري نيروي انساني متخصص مورد نياز با هماهنگي و همكاري واحدهاي ذيربط.
4.    نظارت بر اجراي احكام صادره از هيأت هاي تخلفات اداري و ديوان عدالت اداري بر اساس قوانين و مقررات مربوطه .
5.    بررسي وضعيت نيروي انساني در همه بخش هاي سازمان و تهيه برنامه تأمين نيروي انساني به تناسب اهداف برنامه ريزي آموزشي و اجرايي .
6.    اهتمام در اخذ مجوز رديف استخدامي از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با توجه به نياز واحدهاي سازمان آموزش و پرورش استثنايي .
7.    اهتمام در شناخت مشكلات اجرايي برنامه هاي آموزش ضمن خدمت در سطوح مختلف و استخدام و ارايه راه حل هاي مناسب براي مشكلات و معضلات مربوطه.
8.    نظارت بر تهيه و تدوين طرح ها، آيين نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مورد نياز سازمان.
9.    تهيه و تنظيم آئين نامه ها، مقررات دستورالعمل هاي استخدامي با همكاري شوراي سازمان.
10.    نظارت در انجام وظايف مربوط به آموزش هاي ضمن خدمت و ايجاد هماهنگي لازم در اين زمينه .
11.    همكاري با كميته ها و سمينارهاي علمي، پژوهشي، تحقيقاتي، تربيتي، آموزشي و توان بخشي سازمان آموزش وپرورش استثنايي.
12.    نظارت بر حسن اجراي ارزشيابي پرسنل سازمان.
13.    اقدام به تأمين اعتبار از خزانه داري كل بر اساس بودجه مصوب در قالب موارد و برنامه هاي بودجه جاري و اعتبارات طرح هاي عمراني و تجهيزاتي و درآمدهاي اختصاصي سازمان و هماهنگي با ساير واحدهاي ذيربط.
14.    نظارت بر انجام مزايده ها و مناقصه هاي سازمان و رعايت آيين نامه ها و معاملات به تناسب نوع مزايده و مناقصه.
15.    نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه جاري و عمراني سازمان و انجام اقدامات لازم در جهت تصويب آن با همكاري واحدهاي ذيربط.
16.    نظارت دقيق بر اجراي بودجه جاري و عمراني سازمان با همكاري ذيحسابي و امور مالي.
17.    نظارت بر تهيه و تنظيم طرح ها و برنامه هاي مناسب در زمينه تداركات، توسعه و تجهيز مراكز آموزشي تحت پوشش سازمان ذيربط.
18.    نظارت بر فعاليت هاي طراحي مواد آموزشي و كمك آموزشي دانش آموزان استثنايي.
19.    همكاري با ديگر معاونت هاي سازمان در جهت هماهنگي و پيشبرد اهداف سازمان.

قوانین و مقررات

    access deny [261]

رویدادهای علمی -پژوهشی

    access deny [262]

منابع و محتواي آموزشي

    access deny [263]

خدمات الكترونيک

    access deny [264]