شرح وظايف معاونت:

 • ایجاد هماهنگی، نظارت و همکاری بر اجرای هدف های تشخیص، پیشگیری، پرورشی و تربیت بدنی کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه.
 • اقدامات لازم جهت تهیه و هنجاریابی آزمون های غربال گری و تشخیصی برای گروه های مختلف کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه.
 • اهتمام در اجرای طرح های شناسایی و گزینش کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه کشور.
 • همکاری با سایر موسساتی که به نحوی از انحا در امور پیشگیری، فرهنگی و تربیت بدنی کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه فعالیت دارند.
 • همکاری در تالیف، ترجمه و نشر کتب و نشریات سودمند و مفید برای پدران، مادران و معلمان کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه.
 • نظارت بر تهیه و بکارگیری آزمون های لازم برای سنجش و ارزیابی استعدادهای تحصیلی.
 • اهتمام و همکاری در تدوین و تنظیم آئین نامه های مربوط به تشخیص، پیشگیری، سنجش و امور پرورشی و تربیت بدنی کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه.
 • طراحی، ایجاد هماهنگی و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری، ورزشی و اردویی برای دانش آموزان، معلمان، مربیان و سایر دست اندرکاران حوزه آموزش و پرورش با نیازهای ویژه.
 • اهتمام در تشخیص مسائل و مشکلات موجود در اجرای برنامه های پیشگیری، سنجش و امور پرورشی و تربیت بدنی کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه و تجزیه و تحلیل آن به منظور اتخاذ تصمیم مناسب جهت پیشگیری از معلولیت ها.
 • اهتمام در بالا بردن سلامت جسمانی و روانی افراد جامعه با همکاری وزارتخانه ها و سازمان های مربوط.
 • نظارت بر تهیه و تدوین مقررات و ضوابط معلولیت زدائی و ارائه برنامه های میان مدت و بلند مدت در جهت اهداف سازمان.
 • پیش بینی و برنامه ریزی دوره های آموزشی کوتاه مدت برای دانش افزایی معلمان، مربیان استثنائی و ارائه پیشنهاد به اداره کل توسعه مدیریت و پشتیبانی جهت برگزاری.

 

قوانین و مقررات

  access deny [261]

رویدادهای علمی -پژوهشی

  access deny [262]

منابع و محتواي آموزشي

  access deny [263]

خدمات الكترونيک

  access deny [264]