معاونت برنامه ریزی آموزشی و توان بخشی به عنوان یکی از معاونت های سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور می باشد.این معاونت دارای زیر مجموعه و گروه هایی به شرح ذیل است:

 • مدیریت آموزشی
 • مدیریت امور توان بخشی
 • گروه آموزش وپرورش تلفيقي - فراگير
 • گروه سنجش و ارزشیابی تحصیلی
 • گروه مشارکت های مردمی و مدارس غیردولتی و تعاونی های دانش آموزی
 • دفتر نشریه تخصصی تعلیم و تربیت استثنایی
 • دفتر شورای نشر سازمان آموزش و پرورش استثنایی

قوانین و مقررات

  access deny [261]

رویدادهای علمی -پژوهشی

  access deny [262]

منابع و محتواي آموزشي

  access deny [263]

خدمات الكترونيک

  access deny [264]