سید جواد حسینی

 • پست سازمانی : معاون وزير و رياست سازمان
 • شماره تماس : 66971633
 • شماره فکس : 66971490
 • پست الکترونیک : seo@medu.ir

آقاي دکتر برقی

 • پست سازمانی : مدير حوزه رياست ، روابط عمومی و امور بین الملل
 • شماره تماس : 66971442 داخلی 1149-1348
 • شماره فکس :
 • پست الکترونیک :

اداره حراست

 • پست سازمانی : اداره حراست
 • شماره تماس : 66953304 داخلی 1345
 • شماره فکس : AryanicCMSnull
 • پست الکترونیک : AryanicCMSnull

آقای ضیایی مهر

 • پست سازمانی : مشاور سازمان
 • شماره تماس : داخلی:1287
 • شماره فکس :
 • پست الکترونیک :

خانم رباطی

 • پست سازمانی : فناوری اطلاعات
 • شماره تماس : داخلی:1100-1099
 • شماره فکس :
 • پست الکترونیک : seo@medu.ir

آقاي محرابی مقدم

 • پست سازمانی : مدير كل توسعه مدیریت و پشتیبانی
 • شماره تماس : 66971428 داخلی:1265-1266
 • شماره فکس : 66971437
 • پست الکترونیک :

آقای شریف

 • پست سازمانی : رئیس امور اداری
 • شماره تماس : داخلی:1107-1029
 • شماره فکس : AryanicCMSnull
 • پست الکترونیک : AryanicCMSnull

آقای نوری

 • پست سازمانی : مشاور پیشگیری و پرورشی
 • شماره تماس : 66970455 داخلی : 1341
 • شماره فکس :
 • پست الکترونیک :

خانم نوروزی

 • پست سازمانی : میز خدمت
 • شماره تماس : 66970778 داخلی:1338
 • شماره فکس : 66970778
 • پست الکترونیک :

آقاي هداوند

 • پست سازمانی : معاونت برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی
 • شماره تماس : 66971599 داخلی: 1043
 • شماره فکس : 66971695
 • پست الکترونیک :

خانم عزیزی

 • پست سازمانی : مديریت برنامه ریزی آموزشی
 • شماره تماس : 66970547 داخلی:1294-1293
 • شماره فکس :
 • پست الکترونیک :

خانم ضرغام پور

 • پست سازمانی : مدیر توان بخشي
 • شماره تماس : داخلی:1063-1062
 • شماره فکس : AryanicCMSnull
 • پست الکترونیک : AryanicCMSnull

آقاي دكتر عظيم عراقي

 • پست سازمانی : معاونت تشخيص، پيشگيري و تربيت بدني
 • شماره تماس : 66970676 داخلی:1230-1227-1279
 • شماره فکس : 66970751
 • پست الکترونیک :

خانم عکافی

 • پست سازمانی : مديريت تشخيص و پيشگيري
 • شماره تماس : داخلی:1237
 • شماره فکس :
 • پست الکترونیک :

خانم فرجی

 • پست سازمانی : مديريت پرورشي و تربیت بدنی
 • شماره تماس : 66971552 داخلی:1235-1236
 • شماره فکس :
 • پست الکترونیک :

قوانین و مقررات

  access deny [261]

رویدادهای علمی -پژوهشی

  access deny [262]

منابع و محتواي آموزشي

  access deny [263]

خدمات الكترونيک

  access deny [264]