مصاحبه با دانش آموزان موفق در ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

1 راضیه ابراهیمی دانش آموز نابینا از استان چهارمحال و بختیاری رتبه 863منطقه 3گروه علوم انسانی  در کنکور سراسری فیلم 1  فیلم2  فیلم3  
 2 علیرضا مددی دانش آموز نابینا از استان چهارمحال و بختیاری رتبه 99 منطقه 3گروه علوم انسانی  در کنکور سراسری فیلم 1  فیلم2
   

 

قوانین و مقررات

    access deny [261]

رویدادهای علمی -پژوهشی

    access deny [262]

منابع و محتواي آموزشي

    access deny [263]

خدمات الكترونيک

    access deny [264]