با عنايت به بندهاي 2 و 5 سیاست‌های هشتگانه سازمان آموزش‌وپرورش استثنايي و بند 4 بخش وظايف در اساسنامه سازمان آموزش‌وپرورش استثنايي مصوب مجلس شوراي اسلامي، مبني بر تهيه و تنظيم طرح‌های توسعه كمي و كيفي آموزشي و ايجاد و تقويت فرصت‌های برابر و اثربخش توان‌بخشی و آموزشي و پرورشي و ارتقاي برنامه‌ها و فعالیت‌های بهداشتي و توانمندسازي، جهت دستيابي كودكان و دانش آموزان با نيازهاي ويژه به زندگي مطلوب، سازمان آموزش‌وپرورش استثنايي طرح خدمات حمايتي ویژه‌ی كودكان و دانش آموزان استثنايي واجد شرايط را از سال 1394 اجرا نموده است

اهداف:

1)     ايجاد فرصت هاي برابر آموزشي  و برخورداري كودكان و دانش آموزان استثنايي از سطح قابل دسترسي از سلامتي

2)     اهتمام در ايجاد امنيت رواني والدين كودكان و دانش آموزان استثنايي

 

 

قوانین و مقررات

    access deny [261]

رویدادهای علمی -پژوهشی

    access deny [262]

منابع و محتواي آموزشي

    access deny [263]

خدمات الكترونيک

    access deny [264]