برای دریافت آیین نامه سنجش رشته مورد نظر لطفا روی لینک مربوطه کلیک نمایید : 

توجه : صفحه در حال تکمیل می باشد و آیین نامه رشته های دیگر به زودی بارگذاری خواهد شد . 

 

آئین نامه پیش حرفه ای

 

 * آیین نامه دوره دوم متوسطه کاردانش خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه  1400